உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. சந்தோஷ தேவரகசியம்
002. ஒளியின் தேவரகசியம்
003. துக்க தேவரகசியம்
004. மகிமை தேவ ரகசியம்
005. (1) சந்தோஷ தேவ ரகசியம்
006. (2) சந்தோஷ தேவ ரகசியம்
006. (3) சந்தோஷ தேவ ரகசியம்
007. (4) சந்தோஷ தேவ ரகசியம்
008. (5) சந்தோஷ தேவ ரகசியம்
009. (1)ஒளியின் தேவ ரகசியம்
010. (2)ஒளியின் தேவ ரகசியம்
011. (3)ஒளியின் தேவ ரகசியம்
012. (4)ஒளியின் தேவ ரகசியம்
013. (5)ஒளியின் தேவ ரகசியம்
015. (1)துக்க தேவரகசியம்
016. (2)துக்க தேவரகசியம்