உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. சமாதானம் -01
002. சமாதானமே எங்கும்
003. உங்களுக்கு சமாதானம்
004. மாண்புயர் இவ்வருட் (நற்கருணைப் பாடல்)
005. மாண்புயர் இவ்வருட்-02 (நற்கருணைப் பாடல்)
006. மாண்புயர் இந்த அனுமானத்தை (நற்கருணைப் பாடல்)
007. அருட்திரு தேவதேவன்(நற்கருணைப் பாடல்)
008. நித்திய ஸ்துதிகுரிய-01
009. நித்திய ஸ்துதிகுரிய-02